Fraflytning

Det betyder, at udlejningen sender tilbud ud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste. Ansøgerne vil ringe til dig for at aftale et tidspunkt, hvor de kan komme på besøg, for at se din bolig.

by

Ejendomsmesteren vil kort forinden din fraflytning fremsende dig en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af boligselskabet’s ansatte.

Ved fraflytningssynet gennemgås din bolig, og en synsrapport udarbejdes. Rapporten gennemgår vedligeholdelsesstanden i din bolig. Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen, både for dig og din boligafdeling. Her er det vigtigt at medbringe en kopi af indflytningsrapporten, nøglekvittering, samt eventuel fejl og mangelliste bekræftet af afdelingen. Har du fået tilladelse til at lave ændringer i boligen skal du også medbringe disse godkendelser ved synet.

Er du som beboer ikke enig i den vurdering der er foretaget af din bolig, er det vigtigt, at du drøfter det med personen, der syner din bolig, så I kan gennemgå det sammen.

Er du efter gennemgangen stadig uenig i vurderingen, har du mulighed for at klage over synet. Klagen skal være skriftlig og sendes til boligselskabet. Klagen skal beskrive hvilke punkter på synsrapporten du ikke er enig i og hvorfor du ikke er enig.

Husk at nøglerne til boligen afleveres til ejendomsmesteren i forbindelse med synet, og at du ikke har adgang til boligen herefter!

by

Ejendomsmesteren gennemgår boligen sammen med dig og noterer, hvad der skal laves. Har du ødelagt eller misligholdt noget i boligen, vil du skulle betale for det, og hvis noget af istandsættelsen skyldes almindelig slid og ælde, så betaler afdelingen for denne del af udgiften.

Mangler du at aflevere én eller flere nøgler, så er man nødt til at omkode eller udskifte låsesystemet, så den nye lejer er sikker på, at der ikke eksisterer andre nøgler til boligen. Denne udgift skal du i givet fald betale, så husk at medbringe alle nøgler, du har fået udleveret.

Kun afdelinger med A-ordning som vedligeholdelsesordning:

Har du ikke selv malet, eller bliver din maling af nogle rum ikke godkendt, skal der også udføres ’normalistandsættelsesarbejde’, som er maling af lofter og vægge, her betales noget af udgiften af dig og noget af afdelingen. Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen. Afdelingen overtager 1 % af udgifter for hver måned du har boet i boligen.

Når synet er overstået underskrives synsrapporten, og du får en kopi med derfra, hvis ejendomsmesteren har kunnet prissætte arbejderne - ellers vil du indenfor 14 dage få den prissatte synsrapport tilsendt.

 

 

by

Du har mulighed for at sende en anden i dit sted, så skal vedkommende bare medbringe alle nøgler og en fuldmagt fra dig. Hvis der ikke kommer nogen til den aftalte tid, vil ejendomsmesteren gennemføre synet.

Hvis du ikke ønsker at deltage i fraflytningssynet og heller ikke sender en anden i dit sted, så husk at aflevere alle nøglerne til ejendomsmesteren.

Husk på, at ejendomsmesteren ikke har nøgler til din bolig, hvis han ikke har modtaget dine nøgler, er han nødt til at bestille en låsesmed, der kan åbne døren og udskifte låsesystemet, og den udgift skal du betale for.

 

by

Senest 14 dage efter fraflytningssynet modtager du en opgørelse over, hvad det kommer til at koste at istandsætte din tidligere bolig. Af denne opgørelse vil det fremgå, hvor meget afdelingen skal betale, og hvor meget du skal betale (din andel af ’normalbeløbsarbejde’ og eventuel misligholdelse).

Priserne på denne opgørelse er overslagspriser fra håndværkerne, men det er samtidig din garanti for, at den endelige pris ikke kan stige med mere end 10%.

Bemærk dog, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for f.eks. dit indskud og overskydende eller skyldig husleje. Opgørelsen dækker kun over udgiften til istandsættelse af boligen.

 

by

Nogen tid efter din flytning modtager du den endelige flytteafregning fra boligselskabet. Behandlingstiden kan variere fordi den endelige afregning først kan foregå, når boligselskabet har modtaget håndværkerregninger m.m. Opgørelsen viser, hvad du har til gode, f.eks. indskud og forudbetalt husleje m.m..

Hvis du i boperioden har gjort brug af råderetten (lavet forbedringer) og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteopgørelsen.

Opgørelsen viser desuden, hvad du evt. skylder boligselskabet. Det drejer sig typisk om: Vand og varme, eventuel misligholdelse m.m.. Er der tale om et overskydende beløb i din favør udbetales beløbet til den konto du har oplyst, eller til din NemKonto.

 

by

Typisk vil der gå ca. 6 uger fra der har været fraflytningssyn af boligen, til du modtager den endelige flytteafregning vedlagt fakturakopier, på det arbejde du skal betale hele eller dele af udgiften til. Kan opgørelsen færdiggøres hurtigere, sendes flytteafregningen naturligvis før, men det kan omvendt også trække lidt ud, så det tager mere end 6 uger, før du modtager den endelige opgørelse.

by

Hvis der er nogle enkelte punkter på flytteafregningen, som du ikke helt kan forstå så kontakt den medarbejder, der har lavet flytteafregningen på telefon 66 12 43 44, så kan du formentlig få en forklaring på sammenhængen over telefonen.

Mener du, at du er blevet opkrævet for nogle udgifter, som ikke fremgår af synsrapporten, eller mener du, at der nogle ting du ikke bør hæfte for i forbindelse med istandsættelsen, så skal du skrive en indsigelse til boligselskabet og præcist angive, hvad du ikke kan acceptere. Herefter vil sagen blive undersøgt, og du vil modtage et svar fra boligselskabet.

Er du ikke tilfreds med boligselskabets afgørelse, kan sagen indbringes for Beboerklagenævnet, hvor et uvildigt nævn, så vil se på sagen.

 

by

Dit forbrug er naturligvis blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning, men selve opgørelsen vil du først modtage på samme tid, som du normalt får dine årsopgørelser. Det betyder, at hvis der normalt bliver aflæst i afdelingen 1/7 hvert år, så vil du modtage din opgørelse cirka fire måneder efter denne dato. Er du f.eks. fraflyttet 1/12 vil du modtage din slutopgørelse sidst i oktober året efter.

 

by

Ja, det skal blot være ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet.

Vær opmærksom på, at det I enkelte tilfælde kræves en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationer.

For flere gode råd og vejledning omkring f.eks. istandsættelse se pjecen omkring fraflytning, som du kan finde ved at klikke her Pjecer til beboerne 

Husk at nøglerne til boligen afleveres til ejendomsmesteren i forbindelse med synet, og du har ikke adgang til boligen herefter. Derfor kan du heller ikke udføre arbejde i boligen efter synet; ønsker du at udføre noget af arbejdet selv, skal det derfor være færdiggjort inden synet.

 

by

I Pårup Boligforening benyttes vedligeholdelsesordningen der kaldes A-ordning.

Du har ikke indbetalt til nogen ’vedligeholdelseskonto’ og derfor kan du heller ikke få refunderet udgiften til f.eks. lakering af gulve, hvis du selv vælger at få det udført ifm. fraflytning.

Maling af lofter og vægge hedder ’Normalbeløbsarbejde’ og vil altid skulle udføres i forbindelse med en fraflytning. Du får refunderet 1% af udgiften til malerarbejdet for hver måned, du har boet i boligen. Hvis du har boet i boligen igennem længere tid, så overvej derfor om det kan svare sig selv at male, eller om din andel af udgiften er så lille (eller slet ingen), at det er billigere for dig at lade boligselskabets malere gøre det.

Du kan ikke få udbetalt den procentvise refusion, og så selv købe maling for pengene. Malerarbejde der ligger udover den almindelige loft- og vægbehandling, og som skyldes misligholdelse, får du ikke refunderet en andel af, det skal du selv betale fuldt ud.

by

I nogle tilfælde kan du godt nå at få to opgørelser på forbrug efter din fraflytning. Hvis du er fraflyttet kort tid efter den årlige aflæsning i afdelingen, så vil du kort tid efter din fraflytning modtage den almindelige årlige opgørelse. – Ofte vil der dog være en kort periode efter årsopgørelse, som endnu ikke er opgjort. Den endelige slutopgørelse, der dækker denne periode, vil du først modtage cirka ét år efter.

 

by